Policys

Klövviltspolicy

Det är viktigt att arbetet klövviltet följer vissa riktlinje därför har VIF och klövviltsgruppen utarbetat en policy som på sikt kommer att verka som riktlinjer för arbetet med klövviltet.

Policy för förvaltning av klövvilt (.pdf)

Jakt- och viltpolicy

VIF har utarbetat en Jakt- och viltpolicy som är ett viktigt instrument i vår syn på hur man förvalar viltstammarna.

VIFs Jakt och viltpolicy (.pdf)

Uppfödning, utsättning och jakt på utsatt vilt

Som en naturlig följd har VIF också tagit fram rekommendationer för hur en viltuppfödningsanläggning ska se ut.

Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel (.pdf)

Riktlinjer för olika typer av viltuppfödningsanläggningar

För att lyckas med avelsfåglar och uppfödningsfåglar i  uppfödningsanläggningen krävs vissa grund förutsättningar. Nämligen att fåglarna är så nära sin naturliga livsmiljö som möjligt under den korta tid de befinner sig i en voljär eller liknande. Nedanstående rekommendationer har sammanfattats av kunninga yrkesmän med lång erfarenhet av viltuppfödning inom VIF.

Rekommendationer för uppfödning Gräsänder (.pdf)

Riktlinjer för Utfodring av Vildsvin

Markägare- och Jägareorganisationerna har enats om riktlinjer för utfodring av vildsvin. Syftet är att på bred front etablera ett enhetligt tillvägagångssätt vad gäller denna viktiga del av vildsvinsförvaltningen. Riktlinjerna kommer att spridas inom respektive organisation och även utgöra förutsättningar för de jaktarrenden som upplåtes av dessa organisationer.

Riktlinjer för utfodring av vildsvin (.pdf)

Riktlinjer för jaktträning av hund