Jaktlagsutredningen har presenterat sitt andra delbetänkande

Regeringen beslutade 2012 att tillsätta en utredning för att se över nuvarande jaktlagstiftning med syfte att modernisera och anpassa till EU-rättsliga åtaganden. Riksdagsledamoten Håkan Larsson utsågs i november 2012 till utredare och utredningen antog namnet Jaktlagsutredningen.  Ett första delbetänkande överlämnades till regeringen i oktober 2013, Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71)

I juni 2013 utvidgades utredningen med att även undersöka möjligheten till att införa ett undantag från tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen för övervakning av vilt samt utfodring av vilt och arrendatorns rättsliga ställning. Det andra delbetänkandet har i dagarna överlämnats till regeringen, Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)

Besök Jaktlagsutredningen för mer information. Utredningen i sin helhet skall vara klar 30 december 2015.

Previous Post Next Post