Om förbundet

OG6N1603

Viltmästareförbundet hette tidigare Sveriges Yrkesjägareförening. Föreningen bildades 1997 och namnbyte ägde rum år 2015.

Viltmästarna har som profession att bedriva en långsiktig viltförvaltning. Detta sker genom att skapa biotopmässiga förutsättningar för en biologisk mångfald. Man strävar efter att bygga upp livskraftiga viltpopulationer, som med lämpliga styrmedel kan leva i samklang med jord-och skogsbruk och övriga samhällsintressen.

Medlemmar i Viltmästareförbundet bedriver viltförvaltning och biotopvård direkt och indirekt på mer än tre miljoner hektar skog, åker och vatten i Sverige. De är ofta tongivande i sina närområden och får därför inflytande över ännu större ytor.

Viltmästareutbildningen sker i samverkan med Svenska Jägareförbundet och består av en 4 år lång praktik följd av en teoretisk utbildning. Denna håller nu på att utvidgas för att innefatta även företagsekonomi och samhällsjuridik. De flesta viltmästarna är anställda vid större egendomar och en del är egna företagare. En bredare utbildning kommer att generera fler arbetstillfällen på egendomar men även inom olika myndigheter. Hos de senare finns en stor efterfrågan på erfarna viltförvaltare.

Viltmästareförbundet vill erbjuda sin kompetens för att bistå organisationer och myndigheter med fakta och sakkunskap. Viltbruk och ekoturism är näringar, som är på stark frammarsch och förbundets medlemmar kommer att bidra till utvecklingen av dessa.